2024. július 2., kedd

PÁLYÁZAT – Kék-Sziget Óvoda és Bölcsőde főigazgatói tisztségének betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény (Púétv.) 37.§ alapján

pályázatot hirdet a fenntartásában lévő

Kék-Sziget Óvoda és Bölcsőde főigazgatói (intézményvezetői-magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

 

A munkáltató megnevezése: Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatási jogviszony

A vezetői megbízás: határozott időre 5 évre, 2024. augusztus 16. napjától – 2029. augusztus 15. napjáig szól.

A vezetői megbízás ellátása a kinevezés szerinti munkakör mellett vezető beosztásra történő megbízással történik. Intézményvezetői feladatot többcélú köznevelési intézményben a főigazgató láthat el.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Betöltendő munkakör: magasabb vezető – főigazgató (intézményvezető)

A munkavégzés helye: Kék-Sziget Óvoda és Bölcsőde, 6332 Uszód, Deák F. u. 6.

telephelyei: 6332 Uszód, Deák F.u. 8.

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u.45.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati fenntartású többcélú intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint.

 

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és annak  végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– többcélú intézményben főigazgatói megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik:

 • Púétv. bekezdés és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti feltételek:

 

 • Felsőfokú végzettség, az adott nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség (óvodapedagógus vagy óvodai nevelő)
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

vagy

 

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete szerinti követelmények:
 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy
 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
 3. b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
 4. c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 5. d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ),
 6. e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
 7. f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy
 8. a 2. a)–f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy
 9. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy

legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képzettséget igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetési program
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati eljárásban résztvevők pályázati anyagának megismeréséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben nem állnak fenn a Púétv. 27.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt kizárási okok, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben nem áll fenn a Púétv. 74.§-a értelmében az összeférhetetlenség

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Uszód Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6332 Uszód, Árpád u.9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kék-Sziget Óvoda és Bölcsőde főigazgatói pályázat
 • Személyesen: Uszód Községi Önkormányzat 6332 Uszód, Árpád u.9.
 • elektronikusan: a polgarmester@uszod.hu email címre.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bedi Gyula polgármester nyújt 06/78/418-010 vagy 06/78 418-126 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülte a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a benyújtott pályázatokról.

Megszakítás